به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته باستان شناسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسول)

3 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد یار و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی،واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ،ابهر، ایران

چکیده

تخت جمشید از جمله بناهای تاریخی بسیار ارزشمند در ایران و جهان است که به خاطر جایگاه سیاسی، فرمانروایی، موقعیت جغرافیایی، معماری ساخت و نقش آن در تحولات تاریخ باستان ایران بسیار حائز اهمیت می باشد که توسط داریوش ساخت آن شروع شد و در دوران اردشیر اول ادامه پیدا کرد. از این رو مقاله حاضر که در صدد بررسی به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی نقش داریوش بزرگ و اردشیر اول در توسعه عمرانی تخت جمشید خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که سرزمین ایران از دیرباز خاستگاه تمدن های بزرگ و کهن بوده است که پادشاهی هخامنشی ها یکی از آنها محسوب می شود که از تمدن های میان رودان، مصر، یونان و روم آگاهی داشته و بطبع از این تمدن‌ها الهام گرفته و بر آنها نیز تأثیر گذاشته‌‌اند، این موضوع در شکل گیری و ساخت تخت جمشید تاثیر گذاشته است، ثانیا؛ بسیاری ساخت تخت جمشید را از زمان داریوش کبیر می دانند که توسط پادشاهان بعد مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت و در زمان اردشیر یکم نیز بر عمران و آبادانی آن افزوده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the reign of Darius the Great and Ardashir I and their role in the development of Persepolis

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Soltani 1
  • Bahman Firuz Mandy 2
  • Reza Shabani 3
  • Hayedeh Khamseh 4
1 PhD student of Archaeology،Science and Research Branch،Tehran،Iran
2 Professor and faculty member of Tehran University ،Iran(corresponding author)_
3 Professor and faculty member of Shahid Beheshti University،Tehran،Iran
4 Assistant Professor and faculty member of Archaeology Department, Islamic Azad University،AbharBranch،Abhar،Iran
چکیده [English]

Persepolis is one of the most valuable historical monuments in Iran and the world, which is very important because of its political position, sovereignty, geographical location, architecture and its role in the developments of ancient Iranian history.It was started by Darius and continued during the reign of Ardashir I. Therefore, the present article seeks to examine the kingdom of Darius the Great and Ardashir I and their role in the development of Persepolis. After expanding the conceptual space of the research topic, he will examine the role of Dariush the Great and Ardeshir I in the development of Persepolis. According to the thematic documents presented in this study, the research method is descriptive-analytical and the method of data collection in this research is library.
The findings of this study indicate that the land of Iran has long been the origin of great and ancient civilizations, the Achaemenid kingdom is one of them that is aware of the civilizations of Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome and of course from These civilizations have inspired and influenced them, this has influenced the formation and construction of Persepolis.Secondly, many consider the construction of Persepolis to be from the time of Darius the Great, which was later restored by the kings, and during the reign of Ardashir I, its construction and development were added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Achaemenid dynasty
  • Darius the Great
  • Ardeshir I