تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه تاریخ ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود ایران

چکیده

صحنه های شکار و ترسیم تسلط انسان بر جانوران از جمله نقوش محبوب و مطرح دوران باستان است که بر مهرهای ایلامی حک شده اند. تحلیل و تفسیر این تصاویر بازگوکننده پیام های نمادینی است که اندیشه و باورهای مردم این دوره را آشکار می کند. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نقوش صحنه های شکار در آثار مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م. باتوجه به امر مقدس است. برای تحلیل و تفسیر اثر مهرها از روش آیکونوگرافی استفاده شد. برای بررسی صحنه های شکار تعداد 34 اثر مهر به صورت هدفمند گزینش شد که با روش آماری و ثبت اطلاعات در نمودار فراوانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتیجه به دست آمد: نقوش صحنه های شکار در اثر مهرهای ایلامی دارای مفاهیمی چون شکار برای خوراک و پوشاک، شجاعت در میدان نبرد، دفاع از مالکیت انسان بر گله ها، بازگوکننده بروج فلکی، تسلط بر آن حیوان در دنیای واقعی، دریافت قدرت های آن جانور و انتقال آن به انسان، نمادهایی از خدایان و حیوانات متعلق به آنهاست. این صحنه ها، صحنه هایی از امر قدسی را می نمایند. زیرا عمل شکار، امری مقدس، و میدان شکار، کارزاری الوهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of hunting images in the impress of tne Elamite seals from 3000 to 700 BC.

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Noori Mojiri 1
  • Mehrnaz Behroozi 2
  • Mirza Mohammad Hasani 3
1 history and Archaeological department, central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,iran
2 history and Archaeological department, central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,iran
3 History department,, Shahrod Branch, Islamic Azad University,, Shahrod.iran
چکیده [English]

Scenes of hunting and drawing human domination over animals are engraved on Elamite seals; those are among the popular motifs of ancient ear. The analysis and interpretation of these images reflect the symbolic messages that reveal the thoughts and beliefs of the people of this period. The purpose of this study is to investigate and analyze the patterns of hunting scenes in the impress of Elamite seals from 3000 to 700 BC according to the sacred. Iconography method is used to analyze and interpret the impress of seals. A total of 34 the impress of seals were selected among hunting scenes which was examined by statistical method and recording information in many diagrams. This result was obtained after analyzing the information: The motifs of hunting scenes by Elamite seals have the following meanings: Hunting for food and clothing, bravery on the battlefield, human defense of herd ownership, recounting the constellation, dominating that animal in the real world, receiving the animal's powers and transmitting it to humans, symbols of the gods and animals belonging to them. These scenes show scenes of the sacred. Because the act of hunting is sacred, and the hunting ground is a divine battlefield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hunting scene
  • Elam
  • the impress of seal
  • symbol