بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد،گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 استاد،گروه تاریخ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320) است. از‌این منظر پس از بسط فضای مفهومی‌موضوع، به بررسی نقش و کارکرد اصناف خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در‌این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که بازاریان و اصناف در اثر نفوذ خارجی، گسترش و چاپ روزنامه نقش و کارکرد آنها از حوزه صرف اقتصادی و تجاری خارج شده و جنبه سیاسی و اجتماعی به خود گرفته است که این موضوع ساختار و ماهیت اصناف و بازاریان را دچار دگرگونی اساسی نموده و از حالت طبقه در خود خارج کرده و به طبقه ی برای خود تبدیل نمود است این موضوع سبب تاثیر گذاری بازاریان و اصناف بر تحولاتی از جمله شکل گیری نهضت تنباکو،مجلس وکلای تجار، انقلاب مشروطیت، مجلس ملی و شکل گیری بانک ملی شده به گونه ای که بازاریان دارای تاثیر گذاری مثبتی بر روند حوادث و تحولات تا این بازه زمانی بوده اند اما بعد از مشروطیت تا 1320 به علت فقدان اتحاد درون گروهی ، ضعف آگاهی صنفی و طبقاتی و روی کار آمدن رضا شاه و تشکیل دولت و عدم تعادل طبقاتی و گرایش به زمین داری، بازاریان و اصناف دچار ناکارامد ی شده و نتوانستند بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرات مثبتی بگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the reasons for the inefficiency of the market and guilds in the developments of the first Pahlavi period (1320)

نویسندگان [English]

  • lila sarveyas 1
  • sina froozesh 2
  • reaz Shabanisamghabadi 3
  • Gholamhossein Zargarinejad 4
1 PhD Student, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Professor, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of History, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the reasons for the inefficiency of the market and guilds in the developments of the first Pahlavi period (1320). From this perspective, after expanding the conceptual space the subject, it will examine role and function guilds. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical data collection method in this research is a library. The findings of the research indicate that the markets and guilds, due to foreign influence, the expansion and publication of newspapers, their role and function has gone beyond the purely economic and commercial spheres has taken on a political and social aspect.This issue has fundamentally changed the structure and nature of guilds and bazaars and has taken them out of the status of a class and turned it into a class for itself.
This issue has affected the bazaars and guilds on developments formation of the tobacco movement, the Chamber of Commerce, the Constitutional Revolution, the National Assembly and the formation of the National Bank so that the bazaars have a positive impact on the course of events and developments up to this time. But after the constitution until 1320, due the lack of unity within the group, the weakness of trade union and class consciousness and the coming to power of Reza Shah and the formation of government and class imbalance and tendency to land ownership, bazaars and guilds became inefficient and could not cope with political developments. Have positive social and economic effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Qajar and Pahlavi
  • Bazaar and Guilds
  • constitutional revolution