هنر کتاب آرایی مکتب هرات درعصر تیموری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران

2 گروه تاریخ ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ایران

چکیده

دوره ی فرمانروایی تیمور سرآغاز احیای فرهنگ و هنر بود. دوره ی تیموریان را می توان از دوره های رونق علم و دانش شمرد، علت را باید در حمایت و تجلیل سران تیموری از ارباب معرفت جُست. در عصر تیموریان تزئینات داخل کتاب، به سر حدّ کمال رسید، نمونه ی آشکار آن شکوه و عظمت مکتب هرات در این دوره است. هنر کتاب آرایی و جلدسازی ایران در سده ی نهم هجری به دست جلدسازان و صحافان هرات به اوج رسید.
موضوع اساسی در تحقیق حاضر، بررسی هنر کتاب آرایی مکتب هرات در دوره تیموریان است. نگارنده با استفاده از روش تاریخی با رویکرد توصیفی – تحلیلی به بررسی منابع و اطلاعات موجود پرداخته و تا حد امکان کوشیده است ، منابع تحقیقی و پژوهش های صورت گرفته را با منابع اصلی مقایسه کند و در صورت وجود اختلاف به بررسی و نقد آنها بپردازد.
براین اساس در این مقاله سعی شده با بهره گیری از منابع دست اول و تحقیقی به بررسی روند هنر کتاب آرایی مکتب هرات در عصر تیموریان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Art of Herat School Bookbinding in Timurid Era

نویسندگان [English]

  • sakineh taherkhani 1
  • Mehrnaz Behroozi 2
1 phd student, islamic azad university. central tehran branch
2 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Timor's reign began with the revival of art and culture. The Timurid era can be considered one of the most prosperous periods of science, and the cause must be to support and praise the Timurid rulers for the master of knowledge. In the Timurid era the decorations within the book reached its full potential, an obvious example of the glory of the Herat school in this period. The art of book-making and book-making in Persia reached its height in the ninth century AH by Herat bookstores and binders.
The main theme of the present study is to examine the art of Herat school book art in the Timurid period. Using a historical-descriptive-analytical approach, the author examines existing sources and information and, as far as possible, attempts to compare research sources and research with original sources and to review and critique them if any.
Therefore, in this paper, using the first and foremost sources, this paper attempts to study the art process of Herat School of Book Design in the Timurid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bookbinding
  • Timorids
  • Herat school