بررسی دیدگاه مورخان مسلمان (شیعه وسنی)به نظام اندیشگی سلفی گری ازقرن چهارم تا هشتم هجری قمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود ، ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود ، ایران

3 استادیار گروه تاریخ ، واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران

چکیده

سلفیه افرادی هستند که با افترا بستن به شیعیان کوشیده اند سایرمسلمانان را به شیعه بد بین کنند. آنها نه تنها شیعیان را خارج ازدین مبین اسلام می دانند بلکه آنان شیعیان را به تحریف قرآن کریم و کتاب خداوند متهم می کنند. مورخان و علما ی مسلمان واندیشمندان اسلامی دررد سخنان و گفته های سلفیه، مخصوصا ابن تیمیه و شاگردان او کتابها ،مقالات وآثار بسیار زیادی برجای گذاشتند. دراین مقاله سعی برآن است تا اتهامات سلفیان برشیعه آشکارو بیان شده .و نیز به بررسی دیدگاههای مورخان و اندیشمندان ودانشمندان اسلامی وعلمای مسلمان(شیعه وسنی )در رویکرد سلفیه به سه اصل اصول دین،توحید،نبوت وامامت پرداخته شود.مسئله اصلی این است که آرا و اندیشه های علما و اندیشمندان مسلمان نسبت به اصول دین توحید،نبوت و امامت با رویکرد سلفیه چگونه است؟این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی می باشد.اما آنچه مد نظر نویسنده است با تکیه بر آرا و اندیشه های مورخان مسلمان شیعه وسنی در رویکرد سلفیه به توحید و نبوت و امامت می باشد.
کلیدواژه:سلفیه،توحید،نبوت،امامت،علمای مسلمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the View of Muslim (Shia and Sunni) Historians to the Salafi Thought System from the Fourth to the Eighth Century AH

نویسندگان [English]

  • malihe ghanadian 1
  • mahboobeh esmaeili 2
  • mirza mohammad hassani 3
1 phd student in history, shahrod branch, islamic azad university, shahrod , iran
2 history department ,, shahrod branch, islamic azad university, shahrod , iran
3 history department, shrood branch,islamic university, sharood, iran
چکیده [English]

Salafis are people who have tried to make other Muslims look down on the Shiites by slandering the Shiites.
Not only do they consider the Shiites outside the religion of Islam, but they also accuse the Shiites of distorting the Holy Quran and the Book of God. Muslim historians, scholars, and Islamic thinkers have left many books, articles, and works in the words of the Salafis, especially Ibn Taymiyyah and his students.
This article tries to expose the accusations of Salafis against Shiism and also examines the views of historians, thinkers, Islamic scholars and Muslim scholars (Shia and Sunni) in the Salafi approach to the three principles of religion, monotheism, prophecy and imamate.
The main issue is what are the opinions and thoughts of Muslim scholars and thinkers on the principles of monotheism, prophethood and Imamate with a Salafi approach? This research is a descriptive-analytical method.
But what the author intends is to rely on the views and ideas of Shiite and Sunni Muslim historians in the Salafi approach to monotheism, prophecy and Imamate.
Keywords: Salafism, monotheism, prophethood, Imamate, Muslim scholars

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafism
  • monotheism
  • prophethood
  • Imamate
  • Muslim scholars