بررسی سیستم آموزشی یزد در دوره قاجاریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد -ایران

2 گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد -ایران

3 استادیار مدعو گروه تاریخ، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده:
هدف از این نوشتار، بررسی و تحلیل تحولات و زمینه های شکل گیریِ نظام آموزشی و مدارس نوین در دوره قاجاریه است. پژوهشِ حاضر با برگزیدن دوره تاریخیِ «قاجاریه» به عنوان منشاء و سرآغاز تحولات نظام آموزشیِ نوین در یزد، با رویکرد توصیفی و تحلیلی سعی داشته تا «بسترهای شکل گیری، محتوا و روند تحولات آموزش در یزد» را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، آموزش به سبک جدید از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار با پیشگامی میسیونرهای مذهبی در یزد آغاز گردید به دنبال آن، اقلیت های مذهبی مانند زردتشتیان و یهودیان و تجار و سرشناسان شهر، مدارسی به سبک نوین تأسیس نموده و رشد و پویایی نظامِ آموزشی را در این شهر پایه ریزی نمودند اما این روند با ممانعت ها و مانع تراشیهای بسیاری روبه رو شد .هر چند شیوه های سنتی آموزش یعنی مدارس علوم دینی و مکتب خانه ها در یزد تا دهه ها بعد از مشروطیت تداوم داشت. در روند تحولات نظامِ آموزشی و شکل گیری آموزش نوین در شهر یزد، عواملی همچون تحولاتِ جهانی و تحولات داخلی در کشور، ویژگی جامعه چند فرهنگی یزد ناشی از وجود اقلیت های مذهبی، گرایش قاجاریه به سمت آموزش و سبک های نوین آموزشی (از اواسطِ قاجار)، تأسیس مدارس جدید همچون دارالفنون و...، روزنامه های محلی، بازرگانان زرتشتی، انقلاب مشروطه و تأسیس مدارس توسط اقلیت ها و میسیونرهای مذهبی و... تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Yazd educational system in the Qajar period

نویسندگان [English]

  • ahmad babayi 1
  • Soheila Torabi Farsani 2
  • Mohammad Hasan Mirhosaini 3
1 Department of History - Faculty of Literature and Humanities - Islamic Azad University - Najafabad Branch - Iran
2 Department of History - Faculty of Literature and Humanities - Islamic Azad University - Najafabad Branch - Iran
3 Visiting Assistant Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Abstract:The purpose of this article is to study and analyze the developments and backgrounds of the formation of the new educational system and schools in the Qajar period. By choosing the historical period of "Qajar" as the source and beginning of the changes in the new educational system in Yazd, the present study has tried to analyze and explain the "contexts, content and process of educational developments in Yazd" with a descriptive and analytical approach. According to studies, teaching in a new style began in the middle of the reign of Nasser al-Din Shah Qajar with the initiative of religious missionaries in Yazd. Subsequently, religious minorities such as Zoroastrians, Jews, merchants, and dignitaries established new-style schools and established the growth and dynamism of the city's education system. However, this process faced many obstacles and obstacles. However, the traditional methods of education, namely schools of religious sciences and schools in Yazd, continued for decades after the constitution. In the process of changes in the educational system and the formation of new education in Yazd, factors such as global developments and domestic developments in the country, the characteristics of Yazd multicultural society due to religious minorities, Qajar tendency towards education and new educational styles (from the middle of Qajar), The establishment of new schools such as Dar al-Fonun, etc., local newspapers, Zoroastrian merchants, the Constitutional Revolution and the establishment of schools by minorities and religious missionaries, etc. have been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional education
  • Modern education
  • Qajar
  • Yazd