خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استادگروه تاریخ، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 دانشیار،گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور،تهران

چکیده

ورود اسلام به ایران، تأثیرات عمیق و بنیادینی بر پیکره این جامعه نهاد، به گونه‌ای که ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی مردم دستخوش تغییرات بنیادین گردید. سؤال اصلی پژوهش آن است که خوراک و پوشاک ایرانیان به عنوان عناصری از ساخت اجتماعی و فرهنگی و معیشتی مردم در دوره امویان چه ویژگی داشته است؟ فرضیه مطرح شده آن است که در دوره مورد بررسی یعنی با ورود اعراب ضمن تداوم بخشی از آیین‌ها و سنت‌های ملی و اجتماعی گذشته ، بخشی از آداب غذایی را از عرب‌ها گرفتند و تنوع غذایی ایرانیان نیز سبب تغییر عادات غذایی عرب‌ها شد. ، بنابراین در این بخش از سنن ما شاهد تأثیر وتأثر دو طرف بر یکدیگر هستیم. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی به این به این رهیافت رسیده است که در حوزه خوراک و پوشاک ما شاهد تأثیر وتأثر دو طرف بر یکدیگر هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian food and clothing in the Umayyad era

نویسندگان [English]

  • amirahmad momeniha 1
  • mohammad sepehri 2
  • Houshang Khosro Beigi 3
1 phd student , centeral tehran branch.islamic azad university, tehran,iran
2 History depatment, centeral tehran branch. islamic azad university, tehran, iran
3 Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The arrival of Islam in Iran had profound and profound effects on the body of this institution, so that the political, social, cultural, economic, and livelihood structures of the people underwent fundamental changes. The main question of the research is what was the character of Iranian food and clothing as elements of social, cultural and livelihood structure of the Umayyads? It has been hypothesized that part of the ancient Persian text continued in the early Islamic centuries. During the period under review while maintaining some of the national and social traditions and traditions, Iranian society had the greatest influence on the Umayyad in the area of ​​Iranian food, while preserving ancient traditions and local foods, and part of the Arab diet. And Iranian food diversity also changed Arabs' eating habits, so in this part of the tradition we see the influence of both sides on each other. This research will explain the subject under the descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians
  • Umayyads
  • food
  • Clothing