بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در این تحقیق چگونگی تاثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که تاثیر گذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره چگونه بوده و چه عواملی در این امر دخیل بوده است ؟ این تحقیق تاریخی و روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای بوده و شیوه ی تدوین و نگارش مقاله توصیفی - تحلیلی بوده است . نتایج تحقیق حاکی ست که اسطوره خورشید، نمادی از سلطنت بوده و جانوران مرتبط با این اسطوره نیز نشان دهنده همین امر بوده که قدرت و سلطنت و پیروزی روشنی بر تاریکی و نور و زندگی، بن مایه خورشیدی بودن جانوران را حکایت می کند که در کنار مذاهب مختلف ایران باستان در تعیین اثرگذاری اسطوره خورشید در قبال جانوران خورشیدی و سلطنتی نقش مهمی را ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating how the myth of the sun affects the animals associated with this myth in ancient Iran

نویسندگان [English]

  • masoomeh rahnama haratbar
  • mohammad karim yosef jamali
  • Feyzollah Boushasb gousheh
  • Ahmad Kamranifar
Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

In this research,how the myth of the sun affects the animals related to this myth in the period of ancient iran is investigated.The main question that has been raised and studied in this regard is how the myth of the sun has affected the animals related to this myth and what factors have been involved in this matter?This article is a historical research and the method of collecting data is library and the method of compiling and writing is a descriptive-analytical.The results show that the myth of the sun is a symbol of the sun is a symbol of kingship and the animals associated whit this myth also show that power and kingship and a clear victory over darkneaa and light and life is the basis of the sun,which along with different religions of ancient iran.It plays an important role in determining the effect of the myth of the sun on solar and royal animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • sun
  • Civilization
  • animals
  • Kingdom