تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

2 هیئت علمی گروه تاریخ ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد،ایران

چکیده

تاریخ‌نگاری محلی دوره قاجار، تحت تاثیر تحولات سیاسی-اجتماعی این دوره دگرگونی‌هایی یافت. علاوه بر طرح مباحث کلی تاریخ نگاری محلی دردوره ناصری در این راستا به شاخصه‌های کتب تاریخ محلی فارس در دوره ناصری پرداخته می‌شود و ضمن معرفی کتب تاریخ محلی دوره ناصری، شاخصه‌های سه اثر تاریخ محلی فارس (فارسنامه ناصری، نزهتالاخبار و آثار عجم) را با چهار عنوانِ پیوند تاریخ و جغرافیا، نگرش ملی در تاریخنگاری محلی فارس، نگرش مورخان نسبت به حکومت و تنوع منابع و بهرهگیری از آثار اروپائیان مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این پژوهش آن است که تاریخ‌های محلی فارس در دوران ناصری به چه شاخصه‌هایی دست یافتند و نویسندگان آنها به چه موضوعاتی توجه کردند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی داده‌ها پرداخته است.
دستاورد این پژوهش حاکی از آن است که تاریخهای محلی فارس در این دوره در بیشتر شاخصه‌ها اشتراکات فراوانی دارند و بعضی از آنها مانند آثار عجم در بعضی شاخصه‌ها همچون نگرش به مسائل سیاسی و حکومتی و تاریخ‌نگاری محلی با نگرش ملی متمایز به نظر می‌رسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local historiography of the Nasserite period based on the characteristics of the local history of Persia

نویسندگان [English]

  • rasol mazaheri 1
  • soheila torabi 2
  • shokuh arabi 2
1 najafabad branch,islamic azad university, nafaabadd,iran
2 Najafabad Branchو Islamic Azad University, Najafabad,iran.
چکیده [English]

Local historiography of the Qajar period underwent changes under the influence of socio-political developments of this period. In addition to outlining the general topics of local historiography in the Nasserite period, in this regard, the characteristics of Persian local history books in the Nasserite period are discussed and while introducing the local history books of the Nasserite period, the characteristics of three works of Persian local history The four topics of the connection between history and geography, the national attitude in local Persian historiography, the attitude of historians towards the government and the diversity of sources and the use of European works are examined. The purpose of this study is to find out what characteristics of the local histories of Persia during the Nasserite period and what topics their authors paid attention to. This research has examined the data using a library method and a descriptive-analytical method.
The results of this study indicate that the local histories of Persia in this period have many commonalities in most features and some of them, like Ajam works in some features such as attitudes to political and governmental issues and local historiography with a national perspective seem different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local history
  • Fars
  • Nasiri period
  • Historiography