تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ‌اسلام، گروه‌تاریخ، واحد نجف‌آباد.دانشگاه‌ آزاداسلامی،نجف آباد ، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، ,واحد نجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

چکیده

چکیده:
در تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی به واکاوی اعمال و کنش‌های هوشیارانه ی امویان جهت دستیابی به اهدافی انتخاب ‌شده پرداخته می شود. در رفتارشناسی اقتصادی انسان اقتصادی و ویژگی‌‌های رفتاری او مورد توجه قرار داده می شود. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین مولفه های رفتارهای اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر است که از مناطق مهم خلافت اسلامی بود. یافته های پژوهش حاضر که به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد هدف امویان کسب حداکثری منافع مالی و تصرف سریع منابع اقتصادی مناطق یاد شده بود. کنش های اقتصادی آنان رفتارهایی از طیف خشونت طلبی تا اصلاح گرایی را در بر می گرفت که شامل قوم گرایی، منفعت طلبی، خشونت گرایی و رفتارهای اصلاحی ـ حمایتی جهت کاستن از نارضایتی و شورش-های عمومی می‌شد. رفتارهای اقتصادی امویان حاصل عدول از ارزشهای اسلامی، تغییر احکام‌ مالی و به‌کارگیری شیوه‌های عرفی، سنتی و قبیله‌ای بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining The economic behavioral components of the Umayyads in Khorasan and Transoxiana

نویسندگان [English]

  • Eslam Keramati 1
  • farinaz hooshyar 2
  • FEzola BoshasbGoshe 3
1 Ph.d student of History of Islam, Najaf abad Branch,islamic azad university, najafabad.iran
2 Department of History, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
3 Assistant professor of History, Najaf abad Branch,islamic azad university, najafAbad,iran
چکیده [English]

Abstract
In explaining the components of economic behavior, the actions and conscious actions of the umayyads to achieve the selected goals are analyzed. In economic behaviorism, economic man and his behavioral characteristics are considered. The purpose of this study is to investigate and explain the components of Umayyad economic behavior in khorasan and Transoxiana, which was one of the important areas of the Islamic Caliphate. The findings of the present study, which are descriptive_ analytical, show that Umayyads aimed to maximize financial benefits and quickly seize the economice resources of the region. Their economic activities ranged from violence to reformism. Along with aggression and looting, collective action, exploitation of available financial resources were some of the main components of the Umayyad economic behavior in khorasan and transoxiana. Corrective actions are seen to reduce public discontent and riots. The Umayyad economic behavior was the result of deviating from Islamic values, changing financial rules, and applying customary, traditional, and tribal practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Transoxiana
  • Umayyad
  • Praxeology
  • Economy