تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه تاریخ ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

2 استادیارگروه تاریخ ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 هیئت علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی

چکیده

چکیده
تاریخ محلی حلوان. با آداب و رسوم و دست آورد های تمدنی بر اساس منابع مکتوب و شفاهی ، با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات میدانی مورد مطالعه قرار گرفت. و تحولات مزبور با استناد به منابع معتبر ترسیم شده است . ، حلوان یکی از هشت شهر باستانی جهان ، دروازه ورود اسلام به ایران، که مرکز تمدن اسلامی شد،وجود ذخایر فراوان طبیعی ،موقعیت استراتژیک و مسیرجاده ابریشم باعث توجه قدرت ها بود. حلوان در قرن چهارم هجری، شهری بزرگ بود این شهر پس از تصرفش توسط سلجوقیان و زلزله تاریخی ( 544 ق ) تا مدتها متروک ماند . قرن هفتم با هجوم مغول ویرانی شهر تسریع وبه مجموعه ای از چندین ده درامد. قزوینی پایان قرن هفتم و حمدالله مستوفی میانه قرن هشتم آن را شهری متروک توصیف می کنند .بعدها حلوان حیات مجدد یافت وبه وسعت آن افزوده شدواژگان کلیدی: حلون ، محلی، تمدن ، اسلام

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local history of Helwan up to the Ottoman period

نویسندگان [English]

  • soltanmorad mahaki 1
  • mohammadreza shahidi pak 2
  • mohammad dardashti 3
1 PhD student in History and Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad University of Qom
2 Department of History, central tehran Branch, Islamic Azad University, tehran,i, Iran
3 Al-Mustafa International University
چکیده [English]

.Abstract
Local history of Halvan. The customs and achievements of civilization based on written and oral sources were studied by descriptive and analytical methods and field studies. And these developments have been depicted with reference to reliable sources. Helwan, one of the eight ancient cities of the world, the gateway to Islam in Iran, which became the center of Islamic civilization, the existence of abundant natural resources, strategic location and the Silk Road route attracted the attention of the powers. Halwan was a large city in the fourth century AH. This city was abandoned for a long time after its conquest by the Seljuks and the historic earthquake (544 AH). The seventh century with the Mongol invasion accelerated the destruction of the city and a collection of several tens of incomes. Qazvini at the end of the seventh century and Hamdollah Mostofi in the middle of the eighth century describe it as an abandoned city.Keywords: Halon, local, civilization, Islam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Halon
  • local
  • Civilization
  • Islam