واکاوی چگونگی تاثیر نفوذ بهایت و یهود در ساختار قدرت و فروپاشی حکومت پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی ،دامغان، ایران

چکیده

ماهیت سکولار رژیم پهلوی از دو جنبه به رشد فرقه‌ی بهاییت و یهودیت کمک کرد. یکی آنکه ماهیت سکولاریستی رژیم، تعصب نسبت به دین و مذهب خاصی را بی‌معنا کرد و از این رو فرقه‌های گوناگون فرصت مناسبی برای رشد و گسترش یافتند. از سوی دیگر پهلوی اول و دوم، در راستای دستیابی به هدف مدرنیزاسیون کردن ایران به مبارزه با مذهب تشیع و علمای شیعه که نماد سنت‌گرایی تلقی می‌شد برخاستند. میدان دادن به فرقه‌ها‌ی ضدشیعه‌ی بهاییت و یهودیت، فرصت مناسبی برای دستیابی به این هدف پهلوی‌ها بود از همین جهت در دوره‌ی دو مرحله‌ای نظام سلطنتی پهلوی شاهد تاثیر و گاهی تسخیر در سیاست پادشاهان پهلوی توسط فرقه‌های بهاییت و یهودیت می‌باشیم. بر این اساس سوال اصلی مقاله بدین صورت است که دو فرقه‌ی یهود و بهاییت چه تاثیری در ساختار قدرت پهلوی داشته-اند؟ با بررسی های صورت گرفته به دست آمد که نفوذ یهودیان و بهاییون در ساختار قدرت پهلوی باعث تشدید و ترغیب هرچه بیشتر سیاست های ضد دینیِ شاهان پهلوی و تسلط بیگانگان و استبدادگران و در نتیجه فاصله میان دولت (دربار) با جامعه‌ی مذهبی ایران و مردم مذهبی ایران گردید که همین یکی از مهمترین عوامل فروپاشی و سرنگونی پهلوی است.و در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the influence of Baha'i and Jewish influence on the power structure and the collapse of the Pahlavi government

نویسندگان [English]

  • saeed jahangiri 1
  • amir khjeh zadeh 2
1 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Damghan Branch,islamic Azad University, damghan,iran
چکیده [English]

The secular nature of the Pahlavi regime contributed to the growth of the Baha'i and Jewish sects in two ways. One is that the secularist nature of the regime made the prejudice against a particular religion irrelevant, and so the various sects found a good opportunity to grow and expand. On the other hand, the first and second Pahlavis, in order to achieve the goal of modernizing Iran, rose up against the Shiite religion and the Shiite scholars, who were considered a symbol of traditionalism. Bringing the anti-Shiite sects of Baha'ism and Judaism to the forefront was a good opportunity for the Pahlavis to achieve this goal. We are. Accordingly, the main question of the article is what effect did the two Jewish and Baha'i sects have on the structure of the Pahlavi power? Studies have shown that the influence of Jews and Baha'is on the structure of Pahlavi power intensified and further encouraged anti-religious policies of the Pahlavi kings and the domination of foreigners and tyrants, and thus the distance between the government (court) and the Iranian religious community. The religious people of Iran became one of the most important factors in the collapse and overthrow of Pahlavi. And in this research, descriptive-analytical method has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi
  • Baha&rsquo
  • is
  • Jews
  • Israel
  • anti-religious policies