گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ، واحدنجف آباد .دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد ، ایران

2 استاد گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد, دانشگاه آزاد اسلامی، ، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

هنر ساسانی هدیه جاویدان ملت ایران به جامعه جهانی بوده است. ازجمله آثاری که سهم بارزی در شناسایی فرهنگ، تمدن و هنر ادوار کهن ایران‌زمین داشته، آثار هنری دوره ساسانی است که تحقیق درباره آنها مجهولات بی‌شماری را مرتفع می-سازد. نشانه‌های تحولات تاریخ سیاسی ساسانیان را می‌توان در بررسی انواع آثار و بخصوص طرح‌های حک‌شده بر روی تاج‌های پادشاهی می‌توان دریافت. هدف این پژوهش، آن است که با استفاده از مطالعه چندین نمونه از تاج‌های دوره ساسانی بر تاریخ سیاسی پادشاهی دوره ساسانی نگاهی انداخته باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی-تحلیلی است. چگونگی گردآوری اطلاعات در این پژوهش به‌روش اسنادی(کتابخانه‌ای) است. پرسش قابل طرح در این نوشتار بدین قرار است که علت گوناگونی نوع تاج‌های پادشاهی در آثار برجای مانده حاکی از چیست و بر چه اساس می باشد؟ با مطالعه تاریخ سیاسی ساسانی و تامل‌عمیق بر تنوع و طرح-های متفاوت از پادشاهان ساسانی میتوان چنین فرض نمود که هر یکه از پادشاهان ساسانی بنا به استقلال تفکر و مذهب و قدرت خالق تاج مخصوص به خود بوده که نشانه قدرت پادشاه بوده است. نتیجه بررسی و تحلیل چنین حاصل شده است که این تاج‌ها با خود اطالعاتی از حوادث و وقایع سیاسی تاریخ سلسله ساسانی را به همراه دارد، شهریاران ساسانی از ابتدای سلسله تا انتهای آن از تاج های متنوعی استفاده می کردند که تاج هایشان با یکدیگر تفاوت جزئی و کلی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A passage on the political history of the Sassanid era, relying on the crowns of kings (Case study of the reign of Bahram I to Narsi)

نویسندگان [English]

  • Majid Jalil masir 1
  • Mohammad Karim Yousef Jamali 2
  • esmaeeil sangari 3
  • ahmad kamrani 4
1 history department, najafabad branch,islamic azad university, najafabad, iran
2 Department of history. Najafabad Branch, islamic azad university , najaf abad , iran
3 Associate Professor, Department of History, University of Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University,Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Among the works that have played a significant role in identifying the culture, civilization and art of ancient Iran, is the works of art of the Sassanid period, research on which removes countless unknowns. Signs of changes in the political history of the Sassanids can be found in the study of various works and especially the designs engraved on the crowns of the kingdom. The purpose of this study is to look at the political history of the Sassanid monarchy by studying several examples of crowns of the Sassanid period. This research is based on the purpose of basic research and based on the nature and method of historical-analytical research. The question that can be asked in this article is what is the reason for the different types of royal crowns in the surviving works and on what basis? By studying the Sassanid political history and deep reflection on the diversity and different designs of the Sassanid kings, it can be assumed that each of the Sassanid kings, according to the independence of thought, religion and the power of the creator of his own crown, was a sign of the king's power. The result of the study and analysis is that these crowns bring with them information about the political events and happenings in the history of the Sassanid dynasty. Sassanid princes from the beginning of the dynasty to the end of it used various crowns whose crowns are different from each other. It was partial and general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history
  • Political
  • Sassanid
  • crown