بررسی چگونگی ورود نگره های روسی به اندیشه های نوگرایانه ایرانی در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد،نجف اباد،ایران

2 دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد،نجف آباد،ایران

چکیده

آغاز مناسبات با شمایل تازه میان ایران وروس، به زمان شکل گیری حکومت قاجار بر می گردد.پیش از آن مناسبات دو کشور تنش آلود نبود. از روزگار صفویان مناسبات اقتصادی شاکله این مناسبات بوده است.تا روزگار پتر، اهمیت چاره سازی از سوی روسیه برای کارگزاران ایرانی نبود و بیشتر روس ها به داشتن روابط علاقه ونیاز داشتند.
پی آمدهای این منازعه چه تاثیری روی نوگرایی ایرانیان گذاشت؟واین تاثیر چگونه و دارای چه کیفیتی بود ؟ و در کجاها تاثیر مستقیم گذاشت؟
پس ازجنگ های میان دو کشور در آغاز دوره قاجار،مسائلی اتفاق افتاد که این مسائل روی کیفیت مناسبات تاثیر مستقیم داشت.مسیر قفقاز راهی شد برای ایرانی ها که از آن طریق با بارقه های زندگی مدرن آشنا شده و تلاش کنند به دست آوردهایی برسند.روس ها زودتر از ایرانی ها با مدنیت اروپایی آشنا شده بودند وپتر تلاش کرده بود که روسیه را سراسر غربی کند.پس از جنگ ها نیز ایرانی ها تلاش کردند به مدنیتی که عامل پیروزی روسیه در جنگ ها شناخته شده بود دست پیدا کنند.اندیشه ورزان ایرانی مستقر در قفقاز و یا مرتبط با قفقاز،نخستین کسانی بودند که تلاش کردند با اروپا آشنا شوند ونکره های نوگرایانه اروپایی را بومی کرده وبه کشور انتقال دهند.شناسایی راه های ورود اندیشه هایی که می تواند برای توسعه ساختار های کشور ضروری و مفید باشد،با نگاه به گذشته همیشه ضروری است.به ویژه برای کشورهایی که تازه در مسیر توسعه قرار گرفته اند.چگونگی این ورود سخن این مقاله است که به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of how Russian views entered Iranian modernist ideas at the beginning of the Qajar period (Reflecting on the example of the Akhondzade)

نویسندگان [English]

  • Akbar Zarifi 1
  • alireza abtahi 2
  • feizollah boushasb 2
1 PhD Student in History, Faculty of Literature and Humanities, Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The beginning of relations with the new image between Iran and Russia dates back to the formation of the Qajar government in Iran. From the beginning of the Safavid era, trade relations have been the cornerstone of these relations. Until Peter the Great's time in Russia, the importance of Russia's settlement was not for Iranian agents, and most Russians were interested in relations.
What effect did the consequences of this conflict have on Iranian modernity? And how and what was the impact of this impact? And where did it have a direct impact?
After the war, there were issues that directly affected the quality of relations. The Caucasus route became a way for Iranians to become acquainted with the sparks of modern life and try to achieve something. The Russians became acquainted with European civilization earlier than the Iranians. After the wars, the Iranians tried to achieve a civilization that was recognized as the cause of Russia's victory in the wars. Iranian thinkers based in the Caucasus or related to the Caucasus, They were the first to try to get acquainted with Europe and localize European modernist congresses and bring them back to the country. Recognize the ways in which ideas that can be necessary and useful for the development of the country's structures are always necessary by looking at the past. Especially for countries that have just entered the path of development. Which is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran and Russian
  • Caucase
  • Akhundzadeh
  • modernism
  • Russian Attitudes