تبیین چگونگی ایجادنظم و امنیت در تجارت ابریشم در دوره شاه عباس اول (با تأکید بر همگرایی و واگرایی روابط خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

امنیت تجاری همواره در اقتصاد دولت ها نقش بارزی را ایفا کرده است. تجارت ابریشم در طول تاریخ یکی از شاخص های تعیین کننده در تجارت ایران به شمار می رفت. دورۀ صفویان یعنی قرن شانزده میلادی مصادف با دورۀ رنسانس در اروپا و توجه همزمان کشورهای اروپایی به ایران، مخصوصاً در امر تجارت می باشد. شاه عباس اول صفوی (1006- 1038 ه. ق) دریافت که کلید سعادت و فراوانی اقتصاد ایران در تجارت ابریشم نهفته است، لذا با اقداماتی نظیر شکست ازبکان و عثمانی و به دست آوردن ایالات ابریشم خیز ایران و حاکم کردن امنیت بر ایالات مرزی، همچنین وارد کردن ارمنیانی که به علت مسیحی بودن امکان ارتباط راحت تر با اروپائیان داشتند، تجارت ماورای بحار ایران را جانی تازه بخشد. او همچنین با ایجادنظم و امنیت در راه ها و کاروانسرا ها و گسترش ارتباطات، زمینه آرامش تجاری را ایجاد نمود. علاوه بر این، شاه عباس با کشورهای اروپائی از جمله انگلیس، پرتغال، اسپانیا و ... ارتباط های وسیع تجاری و سیاسی برقرار کرد و از طریق اعزام سفرا زمینه صدور ابریشم به ممالک اروپائی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining how to establish security and security in the silk trade during the Shah Abbas I era (With an emphasis on the convergence and divergence of external relations)

نویسنده [English]

  • mohammad azagh
دانشجوی دکتری
چکیده [English]

Business security has always played a significant role in the economy of the state. Silk trade in history was one of the key indicators in Iranian trade. The Safavid period of the sixteenth century coincided with the Renaissance in Europe and the simultaneous attention of the European countries to Iran, especially in the field of trade. Shah Abbas I Safavid (1006-1038 AH) found that the key to the happiness and abundance of Iranian economy lies in silk, thus, with such actions as the defeat of Uzbeks and Ottomans and the acquisition of silk states of Iran and the rule of security on the border states, as well The introduction of Armenians, which, due to Christianity, could be more easily communicated with the Europeans, would make Iran's business more fresh. He also created a climate of peace with the establishment of security and safety in roads and inn and expansion of communications. In addition, Shah Abbas with other European countries, including Britain, Portugal and Spain, ... established massive commercial and political ties, and through dispatching ambassadors, he provided export silk to European countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shah Abbas I
  • foreign relations
  • Silk
  • Business Security