میتراپرستی در ایران و روم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

غریزه پرستش از دیر باز درون انسان ها وجودداشته است و همین عاملی شده تا انسان ها گرایش به پرستش عوامل طبیعت پیدا کنند. این امیال در طول تاریخ تغییر کرده و به شکل آئین های مختلف ظهور کرده است. آئین مهرپرستی یا میترائیسم یکی از این ادیان است که هزاران سال پیش در بین آریائی ها رواج داشته است. چگونگی زایش این دین و اعتقادات پیروان آن در هاله ای از ابهام فرو رفته و نظریه های متفاوتی در این باره ارایه شده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، ضمن استفاده از متون دینی اوستا؛ خصوصا سرودهای مهریشت، اناجیل، سرودهای ودایی، کتیبه‌های فارسی باستان و دوره میانه و پژوهش‌های انجام شده در قالب مقالات و کتب تحقیقاتی، به تبیین و تحلیل آیین میترا پرداخته و پس از شرحی درباره مهرپرستی، زایش و وظایف مهر به شعایر آن و افولش پرداخته است تا ابعاد این آیین کهن ایرانی که ریشه در خورشید پرستی- جهان گیرترین آئین در تاریخ بشر- دارد روشن‌تر شود. نوشته‌های ریگ‌ودا، نوشته‌های بازمانده باستان و سرودهای اوستا به‌ویژه مهریشت سروده ویژه ایزد مهر، همگی نشان از بزرگی و عظمت آن در بین دیگر ایزدان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mithra Territories in Iran and Rome

نویسندگان [English]

  • ali rezaeian abarghoei 1
  • Mohammad Karim Yousef Jamali 2
  • Naser Jadidi 3
1 Department of history. Najafabad Branch, islamic azad university , najaf abad , iran
2 Department of history. Najafabad Branch, islamic azad university , najaf abad , iran
3 Department of history. Najafabad Branch, islamic azad university , najaf abad , iran
چکیده [English]

The instinct of worship has long existed among humans, and this is the factor that human beings tend to worship the agents of nature. This desire has changed over the course of history and has evolved into different forms. The ritual of metropolis or Mithraism is one of these religions that has been prevalent among the Aryans thousands of years ago. How the birth of this religion and the beliefs of its followers have been shrouded in ambiguity and different theories have been presented. This article is done by descriptive-analytical method, while using the Avesta's religious texts, especially the hymns of Mehrist, Gospels, Vedic hymns, ancient Persian inscriptions and the Middle Ages, and researches done in the form of articles and research books, to explain and analyze the Mitra's religion After describing the atheism, the birth and duties of the Seal to its poets and its descendants, to clarify the dimensions of this ancient Iranian religion, rooted in the sun-prestige, the world's greatest religion in human history. Rigoda's writings, ancient writings and Avesta hymns, especially the poem of the god of Mehr, all reflect the greatness of the other gods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ritual Mehr
  • Mithra Terrestris
  • Mehrist
  • Shahriar