بررسی نقش اقوام تبعیدی و مهاجر درابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیه(مطالعه موردی: قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد تاکستان، دانشگاه ازاد اسلامی؛ تاکستان، ایران.

2 دانشیارگروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استاد گروه تاریخ؛ واحد تاکستان، دانشگاه ازاد اسلامی، تاکستان؛ ایران.

چکیده

حکومت زندیه اگرچه ار نظر عمر سلطنت دوام چندانی نداشت و دولت مستعجل بود اما به سبب وجود کریم خان زند و آرامش نسبی‌ای که توانست بعد از زوال کار افشاریان؛ به ایران ببخشد، حائز اهمیت و شایان بررسیهای همه جانبه است. یکی از اتفاقات مهم در تاریخ زندیه به تبعید و یا مهاجرت اقوام محلی از نقاط مختلف ایران به شهرهای مهم مانند شیراز و مازندران و قزوین محسوب می-شود. این تبعیدها و مهاجرتها، دلایل مختلفی دارند که در طول این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. اما بحث اصلی این تحقیق، متوجّه نحوة اثرگذاری اقدامات این اقوام بر سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیان است. موضوعی که تا به حال موردتوجّه قرارنگرفته است به سبب انسجام مطالب در این مختصر، مطالعة موردی بر شهر قزوین و اقوام مهاجر و تبعیدی آن در دورة زندیه نهاده شد و نتایج حاکی از آن است که در دورة زندیه حدود 6 قوم از نقاط مختلف ایران به قزوین تبعید یا کوچانده شدند که در این میان اقوامی مانند لرهای کوهپایه خرم آباد و قوم مافی کرماشناه، نقش مهمی نه تنها در سیاست حاکمان قزوین که در سیاست کلی حکومت زندیه بازی کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the study of exiled and immigrated nations in the different parts of internal and foreign policy of zandie period (key stydy: Qazvin)

نویسندگان [English]

  • shamsolaah gholami 1
  • Nasrollah Poormohammadi amlashi 2
  • Ali Zakeri 3
1 Phd student of the history of lslamic civilization and nations, Takestan branch, Islamic azad university, Takestan , Iran.
2 Department of history of international university of lmam khomeini, Qazvin, Iran.
3 Department of history , takestan branch, azad university,, takestan: iran.
چکیده [English]

zandie governcy is one of the shortest governments and monarchies in the history of iran. one of the most important events and affairs in the history of this dynasty is to exile and immagrate of many nations throughout iran. one of the places that these immagrations were doing was Qazvin. the point is here that these nations not only have had some effects on the internal affairs of the city that entered there but also on the whole they have had alot of effect on the economic, political and social trends of zandie dynasty. this essay is deivided into three main sections meaning the economic, political and social effects. the results show that the exiled and immagrated nations have played main roles in the internal affairs of Qazvin and wholly speaking on some trends and policies of zandie dynasty.the point is here that these nations not only have had some effects on the internal affairs of the city that entered there but also on the whole they have had alot of effect on the economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zandie
  • immagration
  • Exile
  • Qazvin
  • māfi nation