بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.( نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران .

چکیده

یکی از اصول اعتقادی اهل حق ،اعتقاد به زندگی های متوالی یا «دونادون» است. که در نظر مکتبیون(که منشعب از خاندان شاه حیاسی هستند) از جایگاه خاصی بر خوردار است. در نظر اهل حق و مکتبیون، ذات و جوهر حقیقی هر موجودی ،روحِ آن موجود است و جسم برای روح محملی بیش نیست. بعد از جدایی روح از جسم، جسم از بین رفته و تجزیه می‌گردد و روح باقی می‌ماند و به حیات و سیر کمال خود ادامه می‌دهد. اهل حق و مکتبیون در کنار اعتقاد به توحید الهی و معاد، اعتقاد دارند که روح برای رسیدن به کمال باید در یک چرخه نسبتاً طولانی( هزار دون) قرار گیرد تا مراحل سیر کمال را طی نماید. مکتبیون بر خلاف سایر خاندانهای اهل حق به تفصیل به انواع سیر کمال در قالب دونادون و چگونگی آن پرداخته‌اند.پرسش اصلی در این مقاله چگونگی و توصیف دونادون از نظر مکتبیون است.روش تحقیق در این پژوهش،روش مسئله محور مبتنی بر روش مطالعه کتابخانه‌ای است. فرضیه تحقیق بر این است که، دونادون مبتنی بر ادامه حیات بعد از مرگ و در جهت سیر استکمالی روح می باشد، از جمله دلایل این امر چرخه زندگی های متوالی محدود می باشد. یافته های تحقیق نشانگر این است که دونادون باور خاصی است که در بین مکتبیون وجود داشته و از ویژ گی ها ی خاصی از جمله، دیدگاه سیر تکامل روح و انواع آن برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Doonadoon thought in Ahl-e-Haqq belif(reyling on the view point Elahioon)

نویسندگان [English]

  • mahmoud alvari 1
  • Mahdi Ansari 2
  • AliAkbar khedrizadeh 3
1 Department of history,Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahre rey Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor,Department of History ,Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahre rey Branch,Islamic Azad University, . Tehran, Iran
3 . Assistant professor,Department of History ,Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH),Shahre rey Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the principles of Ahl-e-Haqq belif is the belief in consecutive lives-Doonadoon this principel has aspecial place to the view point of Maktabion- that is branch of Shah Hayasiś families from the view point of Ahl-e-Haqq and Maktabion‚the true essence of every creature is the soul of that creature and the body is only aspace for soul .After the seperation of the soul from the body‚the body is gone and the soul remains‚ and it will continue to live and it will grow its perfection. Despit to belief in divine monotheism and the resurrection‚Ahl-e-Haqq and Maktabion believ that the soul should be in a faily long cycle- Hezar Doon- for reaching to perfaction in order to attain perfection. Againts of the other families of Ahl-e-Haqq‚Maktabion have explained all types of perfaction and how to do it more specifically. The main question in this article is how and description of Doonadoon from the view point of Maktabion. The method of this research is descriptive- analytical and based on library study.the research hypothesis is that Doonadoon is based on continuing of life after the death and in the direction of the perfection of the soul‚ one of the reasons for this is the limited consecutive life cycles. The researeach finding indicate that Doonadoon is a particular belive that has existed between Maktabion‚and it has certain characteristics including.Perspective of evolution of the soul and varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl-e-Haqq
  • perfaction
  • Doonadoon
  • Consective lives
  • Elahioon‚Maktabion