کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه تاریخ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انجمن ایالتی آذربایجان که ابتداً تنها برای نظارت بر انتخابات وکلای مجلس شورای ملّی به وجود آمد، به تدریج چنان نفوذی یافت که به صورت تنها مرجع دادخواهی مردم آذربایجان در آمد و چون در هر امری مردم مستقیماً به آن مراجعه می کردند به عنوان ارگان رسمی از طرف اقشار مختلف مردم پذیرفته شد. انجمن تا حدّ زیادی تابع نظرات و خواسته های مردم بود و تمایل به شرکت مردم در کارها و اطّلاع آنها از تصمیمات متّخذه داشت. بر این اساس، در از میان برداشتن رسوم اجحاف آمیز و گشایش مکاتب و مدارس جدید، تأسیس بلدیّه و نظمیّه، نظارت بر امور دولتی و نظایر آن گام برداشت. در واقع، اعضای انجمن ایالتی آذربایجان مسئولانه پاسخگوی مردمی بودند که با استقرار مشروطیّت و با توجّه به نقش بارزی که خود در آن ایفا کردند، تغیراتی اساسی را خواستار بوده و خود را ذی حق می دانستند که در جریانات مختلف حاضر و ناظر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Functions of the Azerbaijan State Association in the Age of Constitution, According to the Tabriz Association Newspaper and newly found documents

نویسندگان [English]

  • saeed atashbar 1
  • manizheh Sadri 1
  • seyed mahmoud sadat 2
  • Monirh kazemirashed 1
1 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 - Department of History, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

The Azerbaijan State Association, which was initially established solely for supervising the elections of the National Parliament, gradually got such an influence that became the sole authority of litigation of the Azerbaijan people, and because people referred to it directly in every affair, It was accepted by different groups of people. The association was largely subject to the opinions and demands of the people and tended to involve the people in the work and inform them of the decisions made. Accordingly, he took steps to eliminate the abusive customs and establish a schools with new meditation and establish a municipality and order, supervise government affairs and the like. In fact, the members of the Azerbaijan State Association were responsibly accountable to the people who, with the establishment of constitutionalism and given their prominent role in it, demanded fundamental changes and considered themselves entitled to be present and observer in various currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Association Newspaper
  • Historical Documents
  • Tabriz Association
  • Constitutional movement
  • Qajar Government