نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تاریخ ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استاد گروه تاریخ ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

چکیده

در عصر مشروطه، جنبشهای دهقانی چندی در برخی از مناطق کشور رخ داد. سرزمین گیلان یکی از مناطقی بود که دهقانان آن، به طور جدی، تقریباً در سراسر منطقه، درگیر جنبش دهقانی بر علیه اربابان بودند. دهقانان در طی جنبش اقدامات متفاوتی جهت مبارزه با اربابان انجام دادند و از حمایت گروهها و احزاب سیاسی همچون اجتماعیون عامیون، انجمن عباسی و سوسیال دموکراتهای گیلان بهره مند شدند .مساله تحقیق حاضر این است که نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی چگونه ارزیابی می شود؟ فرضیه تحقیق حاضر این است : به نظر می رسدکه ارامنه در جنبش دهقانی گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی، نقش موثری داشته اند.روش تحقیق در این مقاله تاریخی (استقرائی) خواهد بود و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای است که با این روش به توصیف و تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد. یافته های اساسی پژوهش فوق بیانگر آن است که : دهقانان طی مراحل مختلف جنبش، به اقداماتی نظیر نپرداختن بهرة مالکانه، زدوخورد و درگیری با مالکان و اخراج آنان ازروستاها، و تشکیل انجمنهای روستایی دست زدنددر این راستا دو حزب هو نچاک و داشناک ارامنه در جنگ های تبریز و رشت به طور فعال و چشمگیری اصولا به دو شکل نظامی و فکری - فرهنگی در مشروطه ی ایران تأثیر مهمی گذاشتند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Armenians in the peasant movement in Gilan during the Qajar period With an emphasis on constitutionalist ideas

نویسندگان [English]

  • Reza Refahi Taleghani 1
  • Javad HERAVI 2
  • Gholamhossein Zargarinejad 3
1 PhD studentو Science and Research branch, , islamic Azad University, tehran,iran
2 associate professor in History, Science and Research branch, , islamic Azad University, tehran,iran
3 professor in History, , Science and Research branch, , islamic Azad University, tehran,iran
چکیده [English]

Abstract

During the constitutional era, several peasant movements took place in some parts of the country. The land of Gilan was one of the areas where the peasants were seriously involved in the peasant movement against the lords, almost throughout the region. During the movement, the peasants took various measures to fight against the lords and benefited from the support of groups and political parties such as the civil society, the Abbasi Association and the Social Democrats of Gilan. How is the idea of constitutionalism evaluated? The hypothesis of the present study is: It seems that Armenians have played an effective role in the peasant movement of Gilan during the Qajar era by emphasizing constitutionalist ideas. The method of research in this article will be historical (inductive) and the method of collecting documentary and library information is In this way, the content will be described and analyzed. The main findings of the above study indicate that: Peasants during various stages of the movement, such as non-payment of property, quarrels and conflicts with landlords and their eviction from villages, and the formation of rural associations in this regard, the two parties Hu Nchak and Dashnak Armenians in the war The cities of Tabriz and Rasht actively and significantly influenced the Iranian constitution in two main ways: military and intellectual-cultural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Armenians
  • Dehghani Movement
  • Gilan
  • Qajar Era
  • Constitutional