تأثیر مغان در نظام طبقاتی عصر ساسانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ ،واحدنجف آباد اصفهان.دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد اصفهان، ایران

2 گروه تاریخ، ،واحد نجف آباد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد اصفهان،ایران

3 گروه تاریخ، ،واحد نجف آباد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد اصفهان، ایران

چکیده

زمینه وهدف : دولت ساسانی با احیا و تقویت دین زرتشتی به آن جنبۀ رسمی ـ دولتی داد وروحانیان زرتشتی یک از نهادهای اساسی شاهنشاهی ساسانی شدند. روحانیان زرتشتی به‏عنوان نگهبان دین زرتشتی، همبستگی به سازمان‏های سیاسی و مقتدر کشور داشتند.پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی تاثیرمغان بر نظام طبقاتی عصر ساسانیان بپردازد.

مواد وروش:این مقاله باروش توصیفی وتحلیلی به تجزیه وتحلیل روند تاثیر گذاری روحانیون زرتشتی وروابط اجتماعی جامعه ایرانی عصر ساسانی می پردازد.

یافته ها: با وجود نفوذ موبدان زرتشتی در امور حکومتی و درون جامعه، دور از ذهن نیست که این طبقه در همۀ امور در روزگار ساسانیان اختیارات وسیعی داشتند در عصر ساسانیان که دین زرتشت بر تمام نقاط ایران مستولی شد، مغان پیشوایان این دین بودند.

نتیجه گیری: اندیشۀ مغان بر دین زرتشتی سایه افکند در واقع، اندیشۀ دینی زرتشتی تبدیل به اندیشۀ مغان شد. در این دوره حرکت‏ها و جنبش‏‏های اجتماعی رخ داد که نشانگر این است که مردم به‏دنبال شرایط بهتری بودند. به‏دنبال همین مناسبات عادلانه جامعۀ ایران شیفتۀ اندیشۀ برابری‏‏طلبانۀ پس از ورود اسلام به ایران شد. بعد از این دوره، رکودی بر پیکرۀ سیاست این سلسله حاکم شد، آن‏گونه که دیگر دین زرتشتی در موقعیتی نبود تا در مقابل هجوم همه‏جانبۀ مسلمانان پایداری کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Moghan in the class system of the Sassanid era

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Shida Gharibzadeh 1
  • ahmad kamranifar 2
  • MohammadKarim yosefjamali 3
1 Department of History, Najafabad Branch of Isfahan. Islamic Azad University, Najafabad Isfahan, Iran
2 Department of History, Najafabad Branch of Isfahan, Islamic Azad University, Najafabad Branch of Isfahan, Iran
3 Department of History, Najafabad Branch of Isfahan, Islamic Azad University, Najafabad Branch of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: By reviving and strengthening the Zoroastrian religion, the Sassanid government gave it an official-governmental aspect and the Zoroastrian clergy became one of the basic institutions of the Sassanid Empire. Zoroastrian clerics, as guardians of the Zoroastrian religion, were in solidarity with the political and powerful organizations of the country. The present study seeks to examine the influence of the Moghans on the class system of the Sassanid era.

Materials and Methods: This descriptive and analytical article analyzes the influence of Zoroastrian clerics and the social relations of the Sassanid Iranian society.

Findings: Despite the influence of Zoroastrian priests in government affairs and within society, it is not far from the mind that this class had wide authority in all matters during the Sassanid era.

Conclusion: Moghan's thought overshadowed the Zoroastrian religion In fact, Zoroastrian religious thought became Moghan's thought. During this period, social movements took place, which shows that people were looking for better conditions. Following these just relations, Iranian society became fascinated with the idea of ​​equality after the arrival of Islam in Iran. After this period, a stagnation in the body politic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clerics
  • Zoroastrians
  • Sassanid era
  • class oppression