تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران

چکیده

تبلیغات از عرصه‌ های مهم ارتباطات جوامع است از این رو در حوزه‌ های مختلف از جمله حوزه ‌های سیاسی و حاکمیتی در ادوار مختلف همواره مورد توجه قرار داشته است. امویان نیزبرای ایجاد مشروعیت، دستیابی به قدرت و حفظ حاکمیت سیاسی به خصوص در مقابل علویان (شیعیان)، از تبلیغات استفاده کردند. رویکردهای تبلیغاتی، توجه به حوزه‌ ها و استفاده از ابزارهای گوناگونی است که به آن ماهیتی تبلیغاتی داده می‌شود. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که رویکردهای تبلیغاتی امویان چه حیطه‌ها یی را در بر می‌گرفت؟ به روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ‌ای انجام شده است. نتیجه این تحقیق نشان می ‌دهد، بسیاری از شیوه‌ های تبلیغاتی توسط معاویه بنیان نهاده شد و خلفای بعد آن را ادامه دادند. رویکردهای تبلیغاتی امویان مشتمل بر رویکرد دینی، سیاسی، عاطفی-روانی و اقتصادی بود که با هدف تاثیر‌گذاری بر افکار و رفتار افراد و هدایت جامعه به اهداف مورد نظر امویان انجام می‌گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain and Analyze the Umayyad Propaganda Approaches

نویسندگان [English]

  • Nabi Sanjabi 1
  • farinaz hooshyar 2
  • Naser Jadidi 3
1 PhD Student in Islamic History, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran;
2 Department of History, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
3 Department of History, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Propaganda is one of the important areas of communication of societies , therefore, it has always been considered in different fields, including political and governmental fields in different periods . The Umayyads also used propaganda to legitimize, gain power, and maintain political sovereignty, especially against the Alawites (Shiites) . Advertising approaches are attention to areas and the use of various tools that are given the nature of advertising. The present study answers the question: What were the areas of Umayyad propaganda approaches? It has been done in a descriptive-analytical method and with reference to library sources. The result of this research shows that many propaganda methods were founded by Muawiyah and continued by the later caliphs. The propagandistic approaches of the Umayyads included a religious, political, emotional-psychological and economic approach that was aimed at influencing the thoughts and behavior of individuals and leading society to the goals of the Umayyads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • propaganda
  • approach
  • Umayyads
  • Alawites (Shiites). Levant (Sham)
  • Iraq