پادشاهان سلسله پیشدادیان بر اساس منابع تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عمومی،واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون،ایران

چکیده

سلسله پیشدادیان به عنوان اولین سلسله ایرانی در منابع مختلف ایران یعنی اوستا، متون پهلوی، شاهنامه و متون اسلامی آمده است، شرح حوادث مربوط به هر کدام از شاهان در این منابع گاهی مشابه و گاهی با افزوده و کاستی و تفاوت همراه است. اوستا و روایت های ملی ایران در گذر زمان و تا هنگامی که در دوره ساسانیان به رشته تحریر درآمدند دچار تحولاتی شد و سپس اساس کار تدوین کنندگان متون پهلوی، مورخان اسلامی قرار گرفتند. این تحولات همچنان ادامه یافت و به صورت افزوده ها و تفاوت هایی در شرح داستان‌های پیشدادی خود را نشان داد. این پژوهش با روش تحلیل – توصیفی سعی بر آن دارد تا به بررسی سلسله پیشدادیان در منابع تاریخی بپردازد

عنوان مقاله [English]

Kings of the Pishdadian dynasty based on historical sources

نویسنده [English]

  • soheila payan
assistant professor , kazeron branch, islamic azad university,kazeron.iran
چکیده [English]

The Pishdadian dynasty is mentioned as the first Iranian dynasty in various Iranian sources, namely Avesta, Pahlavi texts, Shahnameh and Islamic texts. Avesta and national narratives of Iran underwent changes over time and until they were written during the Sassanid period, and then became the basis of the work of compilers of Pahlavi texts, Islamic historians. These developments continued and manifested themselves in the form of additions and differences in the description of their prehistoric stories. This descriptive-analytical study tries to study the series of predecessors in historical sources.