پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران

2 گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه معارف،واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران

چکیده

در دوره قاجاریه ایران نقطه سیاست همگرایی روس وانگلیس محسوب می شد. به سبب اهمیت استراتژیکی و مؤلفه های مهم ژئوپلیتیکی ایران چون موقعیت کریدوری چهارراه تلاقی ابرقدرت ها دولت حائل نقش ضربه گیر برخورد ابرقدرت هاو مسألة هند و نیز بحرانِ افغانستان در شرق و جنگ های قفقاز در شمال غرب، فشارها و تهدیدات سیاسی، امنیتی و اقتصادیِ خارجی از چهار جهت روسیه از سوی شمال، هندِ بریتانیا و افغانستان از سوی شرق، عثمانی ها از سوی غرب و بریتانیا از سوی جنوب در خلیج فارس بر دولت های قاجاریه وارد می شد .انگلستان وروسیه همواره به دنبال تجزیه ایران بودند زیرا ایران بزرگ در منطقه‌ای که بر شاهراه حیاتی جهان تسلط دارد بنیان یافته است. در قرار داد۳۱اوت 1907 ۸ شهریور۱۲۸۶شکه با روسیه تزاری منعقد کرد ایران را به سه منطقه تحت نفوذ خود و روسیه و بی‌طرف تقسیم وایران را کاملاً تحت الحمایه خود نمود. هرچندکه برتمامیت ارضی ایران واستقلال ونظم وپیشرفت کشور تاکید شده بود.امااین قراردادتاانقلاب اکتبر روسیه ۱۹۱۷ سبب شدتادو کشور استعماری سیاست خارجی خودرا براساس این قرارداد تنظیم کرده وهمکاری نزدیکی درقبال مشروطه هدایت شده درایران انجام دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the resualts of St. Petersburg Agreement in iran

نویسندگان [English]

  • Hojat Abdolahi 1
  • Masomeh Gharadaghi 2
  • Manuchehr samadivand 3
  • Nazli Eskandarinejad 1
1 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

During the Qajar period, Iran was considered the point of Russian-British convergence policy. Due to Iran's strategic importance and important geopolitical components, such as the location of the crossroads of the superpowers, the government plays a shocking role in the confrontation between the superpowers and the Indian issue, as well as the Afghan crisis in the east and the Caucasus wars in the northwest. Russia came from the north in four directions, British India and Afghanistan from the east, the Ottomans from the west and Britain from the south in the Persian Gulf to the Qajar states. Which dominates the vital highway of the world. In the treaty of August 31, 1907, he concluded an agreement with Tsarist Russia, dividing Iran into three regions under his influence and Russia, and neutralizing it completely, and completely protecting Iran. However, the territorial integrity of Iran and the independence, order and development of the country were emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Country. Petersburg Treaty
  • 1907
  • Russia
  • England