بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی، ادبیات علوم انسانی، واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

2 زبان و ادبیات فارسی، ادبیات علوم انسانی، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

3 زبان و ادبیات فارسی، ادبیات علوم انسانی، ,واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

چکیده

در سـال‌هـای آغـازین سـلطنت پهلوی و اجـرای اصلاحات تقلیدی مورد نظر رضاخان، به حوزۀ داستان، رمان و رمان-نویسی اقبال بیشتری نشان داده شد ولی به تریج و با آشکارشدن نواقص و کاستی‌های این اصلاحات در این دوره، ادبیات و نـوع ادبی رمان به ابزاری برای انتقاد از وضعیت آن زمان بدل گشت. رضاشاه در این دوران که کشور دورۀ سنت به مدرنیته را تجربه می کرد، سعی نمود با تشکیل دولتی مقتدر و قوی وتقلید از کشورهای غربی، حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی، و آموزشی کشور را سروسامان دهد. هدف از انجام این مقاله بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد است که به روش کتابخانه ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. حاصل پژوهش نشان می دهد که اقدامات اصلاحی پادشاهی پهلوی در حوزه های مختلف کشور، به آثار، نتـایج و واکـنش‌هـای مختلفی منتج گشت. در میان متـون ادبی، بخصوص رمان به دلیل ساختار و ویژگی های خاص خود این اوضاع را بازتاب می دهد. از این منظر آثار داستانی آل احمد به خوبی اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی این دوره را منعکس کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Study of the Social Events of Pahlavi events in the works of Fiction of Al Ahmad

نویسندگان [English]

  • maryam jafari 1
  • Arash moshfeghi 2
  • aziz hajajikahjoogh 3
1 Persian language and literature, humanities literature,bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Persian language and literature, humanities literature, Bonab Branch,Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Persian language and literature, bonab branch ,humanities literature, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

In the early years of the monarchy of Pahlavi and the implementation of the imitation reform of Reza Khan, the story of the story, the novel and novel novelty were more exquisite, But to Tridge and with the detection of deficiencies and shortcomings of these reforms in this period, the literature and literary type of the novel became a tool for criticizing the situation of that time. Reza Shah in this era, which experienced the country of tradition to modernity, tried to formate political, social, economic, economic, and educational areas of the country with the formation of a powerful and strong state and Western countries. The purpose of this paper is to investigate the historical social events of Pahlavi events in the works of Fictionali Ahmad, which has been done by library and analytical method. The result of the research shows that the amendment measures of the Pahlavi kingdom in different areas of the country resulted in various effects and reactions. Among the literary texts, especially the novel, due to its particular structure and characteristics, this situation reflects this situation. In this perspective, the works of Fictionalities Al-Ahmad well reflected the social, political and cultural situation of this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi
  • Political
  • Social
  • novel
  • Polished Al Ahmad