تاثیر رویکرد ایرانی اسلامی فضای سبز شهری بر اقتصاد بافتهای تاریخی و متراکم شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و با مطالعات کتابخانه ای، بازدیدهای میدانی، مصاحبه با مدیران مسئول و جمع آوری دیدگاه های شهروندان از طریق پرسشنامه و پیمایشی همچنین تحلیل اسناد موجود در سازمان بوستان ها و فضاهای سبز تاریخی شهرداری تهران و همچنین شهرداری منطقه 7 تهران و مطالعات عینی و میدانی بوده که از پرسشنامه برای پرسش این مباحث و میزان اطلاع، آگاهی و نحوه ی ارتباط میان متغیرهای تحقیق، استفاده شد. با توجه به حجم نمونه و با انتخاب بزرگترین بوستان به لحاظ مساحت در هر ناحیه به بوستان های شهید توکلی از ناحیه 1، دقت از ناحیه 2، بهارشیراز از ناحیه 3، شهید منفردنیاکی از ناحیه 4 و موزه قصر از ناحیه 5 مراجعه شد و به تعداد 77 نفر پرسشنامه توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نتایج پرسشنامه در دو بخش قرار گرفت، و داده ها به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل ﺷـﺪ. یافته ها نشان داد ضریب همبستگی بدست آمده رضایت از مدیریت شهری با درختان سایه انداز، درختان مثمر، زیبایی بصری، نهر آب ، بناهای سنتی با معماری ‌ایرانی اسلامی و نهایتا با الگوی ایرانی اسلامی در فضای سبز در سطح 01/0 با 99 درصد معنادار شد. بر اساس یافته ها ضریب همبستگی بدست آمده سلامت‌روان در فضای سبز با درختان سایه انداز، درختان مثمر، زیبایی بصری، نهر آب، بناهای سنتی با معماری ‌ایرانی اسلامی و نهایتا با الگوی ایرانی اسلامی در فضای سبز در سطح 01/0 با 99 درصد اطمینان معنادار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the dimensions and components of the Iranian-Islamic approach in recreating urban historic green spaces

نویسندگان [English]

  • javad namjomanesh 1
  • abbas kargar 2
  • parvaneh zivyar 2
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is descriptive-analytical and includes library studies, field visits, interviews with managers and collecting citizens' views through questionnaires and surveys as well as analysis of documents in the Parks and Historic Green Spaces Organization of Tehran Municipality and the District Municipality. 7 Tehran and objective and field studies that a questionnaire was used to ask these topics and the amount of information, knowledge and how the relationship between research variables. According to the sample size and by choosing the largest park in terms of area in each area, the parks of Shahid Tavakoli from District 1, Duqat from District 2, Baharshiraz from District 3, Shahid Monfredniaki from District 4 and the Palace Museum from District 5 were referred to 77 questionnaires were distributed. In order to analyze the data, the results of the questionnaire were divided into two parts, and the data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics. Findings showed that the obtained correlation coefficient of satisfaction with urban management with shading trees, fruit trees, visual beauty, water creek, traditional buildings with Iranian-Islamic architecture and finally with Iranian-Islamic pattern in green space at the level of 0.01 with 99% significant شد. Based on the findings, the correlation coefficient of mental health in green space with shade trees, fruit trees, visual beauty, water creek, traditional buildings with Iranian-Islamic architecture and finally with the Iranian-Islamic pattern in green space at the level of 0.01 with 99% confidence Became meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • recreation of urban historical green spaces
  • components of the Iranian-Islamic approach