پیامدهای فرهنگی سیاست اسکان، در زندگی ایلات و عشایر عصر پهلوی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی،واحد علوم وتحقیقات , دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران.

2 غلامحسین زرگری نژاد، استاد گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 دانشیارگروه تاریخ،واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران

چکیده

یکی از سیاست های مهم دولت پهلوی اول (1304-1320ش.) در خصوص ایلات و عـشایر ایـران، سیاست اسکان عشایر یا «تخته قاپو» کردن آنان بوده است، گر چه این سیاست در نهایت به خاطر مقاومت ایلات و عشایر در مقابل اسکان اجباری و نبود زیرساختهای لازم، با سقوط حکومت پهلوی اول با شکست روبرو شد؛ اما بر وجوه مختلف زندگی ایلات و عشایر تاثیرات بسیار گذاشت. مساله تحقیق حاضر این پرسش است که سیاستهای ضد عشایری پهلوی اول در قالب اسکان اجباری، چه پیامدهای فرهنگی بر زندگی ایلات و عشایر به‌دنبال داشته است؟

روش تحقیق در این مقاله، تاریخی (استقرائی) و شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است که با این روش به توصیف و تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد.

یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که سیاستهای ضد عشایری حکومت رضاشاه از جمله سیاست اسکان، علاوه بر اینکه باعث نابودی و فراموشی بسیاری از مولفه های فرهنگی ایلات و عشایر از جمله صنایع دستی شد، بوجودآورنده نوعی فرهنگ مقاومت در بین مردمان ایل گشت که نشانه‌های آن، در فرهنگ فولکلور مردم عشایر بخصوص اشعار محلی قابل مشاهده و پی‌گیری است. همچنین تلاشهای حکومت جهت بهبود شاخصه‌های انسانی در زندگی عشایر، ازجمله سواد آموزی و ایجاد مدارس عشایری، گرچه صورت گرفت، ناکافی بوده و در دوره خود، در تشویق عشایر به اسکان موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural consequences of housing policy in the lives of tribes and nomads of the first Pahlavi era

نویسندگان [English]

  • Hedayat Seid Khani, 1
  • Gholamhossein Zargarinejad 2
  • sina forozesh 3
1 Ph.D. candidate in Post-Islamic History of IranScience and Research Branch, ,, Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Department of History, Science and Research Branch,Islamic Azad University , Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of History,Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important policies of the first Pahlavi government (1304-1320 AD) regarding the tribes and nomads of Iran, was the policy of nomadic settlement or "boarding" them, although this policy was ultimately due to the resistance of tribes and nomads to forced settlement. And the lack of necessary infrastructure, with the fall of the first Pahlavi government failed; But it had a great impact on different aspects of tribal and nomadic life. The issue of the present study is the question of what cultural consequences have the anti-nomadic policies of the first Pahlavi in ​​the form of forced settlement had on the lives of the tribes and nomads?

The research method in this article is historical (inductive) and the method of collecting information, documents and libraries, which will be used to describe and analyze the material.

The findings of this study indicate that the anti-nomadic policies of Reza Shah's government, including the policy of settlement, in addition to destroying and forgetting many cultural components of tribes and nomads, including handicrafts, created a culture of resistance among the people of the tribe. , Can be seen and followed in the folklore culture of nomadic people, especially local poems. Also, the government's efforts to improve the human characteristics of nomadic life, including literacy and the establishment of nomadic schools, although done, have been insufficient and have not been successful in encouraging nomads to settle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tribes and Nomads
  • Settlement
  • First Pahlavi
  • Reza Shah
  • Cultural consequences