دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 1-190 
6. تمایزها و دگرگونیهای تاریخنویسی رسمی قاجارها از فتحعلیشان تا ناصرالدینشاه

صفحه 99-119

شهلا منصوری قوامآبادی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه