دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، شهریور 1397 
3. آسیب شناسی وضعیت کنونی شیعیان هند

صفحه 46-65

حمیدرضا فتح نجات؛ علی الماسی


7. تأثیرات هجوم مغول بر تصوف

صفحه 135-157

ذکرالله محمدی؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ محسن سلطانی


8. مطالعه موردی بررسی بحران های اجتماعی دوره مظفری به روایت مرآت الوقایع مظفری

صفحه 158-176

شهلا منصوری قوام آبادی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فیض اله بوشاسب گوشه