دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، آذر 1397 
3. طراز و کارکرد آن در دربار خلفای عباسی

صفحه 54-69

لیلا طاهرخانی؛ مصطفی ناصری راد


4. علل تقابل شاه اسماعیل با مشعشعیان

صفحه 70-91

حمید رضا مطهری؛ سعید نجفی نژاد