دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، اسفند 1397 
3. کتابخانه های ایران در عصر آل بویه

صفحه 55-87

طیبه کاظمی ابیازنی؛ حمید رضا صفاکیش


5. بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی

صفحه 115-140

مجتبی نقدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر