دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، شهریور 1398 
4. تمایزهای قانونگذاری در ایران دوره مشروطه و اروپای عصر روشنگری

صفحه 84-99

اکرم صالحی هیکویی؛ حسین آبادیان؛ نعمت احمدی نسب


6. مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان

صفحه 121-139

کریم فرجی قرابقلو؛ منیره کاظمی راشد؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری