دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز 1398 
4. ارتباط سیاسی مانا و آشور بر اساس نوشتار سالنامه های آشوری

صفحه 57-78

مهتا شیخی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ محمود طاووسی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی