دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، زمستان 1398 
1. جایگاه مسجد جامع کوفه در تمدن اسلامی

صفحه 1-25

عیاسعلی فراهتی؛ محبوبه ساتر


3. اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار

صفحه 76-100

زهرا چگینی؛ منیژه صدری؛ حسین آبادیان؛ معصومه قره داغی


4. سیاست خارجی محمدرضاشاه درزمان جنگ سرد تا 1332

صفحه 175-199

فرشید رهی؛ معصومه قره داغی؛ محمد یوسفی جویباری؛ نازلی اسکندری نژاد


7. قانون گریزی دوره قاجار و نقش آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران(انقلاب مشروطه)

صفحه 126-150

قربانعلی نجفی اندرور؛ امیر تیمور رفیعی؛ محمد کریم یوسف جمالی


8. سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن

صفحه 102-125

زهرا قلی خانی؛ جواد سخا؛ سینا فروزش؛ رضا شعبانی صمغ آبادی