دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 1-236 
1. بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه

صفحه 7-35

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


5. نظم و امنیت اجتماعی در دوران آل بویه بر پایه سپاه کارآمد

صفحه 109-125

جمیله میرزاخانی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


6. ساختار اداری و نحوة ادارة آستان قدس رضوی در عصر پهلوی

صفحه 127-158

شهناز شعبانی پور؛ عباس احمدوند؛ سینا فروزش


8. بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا

صفحه 179-191

محمدرضا باوندپور؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


10. بررسی سیستم آموزشی یزد در دوره قاجاریه

صفحه 215-252

احمد بابایی زارچ؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ محمد حسن میر حسینی


12. میتراپرستی در ایران و روم

صفحه 279-303

علی رضائیان ابرقوئی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی