دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 1-228 
1. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

صفحه 7-21

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


3. خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

صفحه 59-80

امیر احمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


5. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

صفحه 101-125

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


6. تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس

صفحه 127-145

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی


7. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

صفحه 147-163

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید


11. تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی

صفحه 237-255

سلطانمراد مهکی؛ محمدرضا شهیدی پاک؛ محمد دشتی


12. ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی

صفحه 257-272

علیرضا قاسم پور نوبیجاری؛ محمود سید؛ سید علیرضا واسعی