دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 1-228 
1. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


3. خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

امیر احمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


4. امام هادی (علیه السّلام) در منابع معتبر تاریخی اهل سنّت از امامت تا شهادت

صفحه 150-175

حجت عبادعسکری؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمدحسین رجبی دوانی


5. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


6. تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی


7. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید