دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1385 
6. گنجینة جیحون

مترجم:دکتر نادر میرسعیدی