دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1394 
1. تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ فاطمه حسین خراسانی


2. اباضیه در تاریخ، تحلیل عقاید و نظرات آن ها

دکتر محمد اکبری نصرآبادی؛ دکتر کیوان لؤلؤیی


5. کارکرد مراکز علمی فاطمیان مصردر توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی

دکتر داریوش موگویی؛ دکتر محمد باقر خزائیلی؛ پروین نعمت الهی