دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1394 
2. خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرنازکاویانی اسکندری