دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، مهر 1394 
3. الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی

سیامک کورنگ بهشتی؛ دکتر علی رشیدپور؛ دکتر اکبر اعتباریان؛ دکتر اسماعیل کاووسی


5. عصر دعوت یا آغاز فرهنگ وتمدن اسلام

دکترحمیدرضا صفا کیش؛ طیبه کاظمی ابیازنی