دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تیر 1395 
1. پژوهشی در اصل چهار ترومن

دکتر امیر اکبری و فاطمه مسیح فر