دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، مهر 1395 
5. بررسی و تحلیل فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در عصر صفوی

اسد اصغری سولا (نویسنده مسئول) دکتر حسین آلیاری داود اصفهانیان میر اسداله صالحی پناهی