دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، اردیبهشت 1396 
3. شیعیان امامیه در عصر ترکان(غزنویان،سلجوقیان)

صفحه 44-68

نصرالله پور محمد املشی؛ فهیمه زهرایی


5. بررسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای در هنر فلزکاری دوره‌ی ساسانی مکشوفه از مازندران

صفحه 99-126

علی محمودی عالمی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ مهدی موسوی؛ ناصر جدیدی


6. نقش بازرگانی شاهزاده نشین های عربی مرزهای غربی ایران در دولت اشکانی

صفحه 127-149

عادل سعیداوی؛ محمدکریم جمالی؛ علی اصغر محمود آبادی؛ بهزاد معینی سام