دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، آذر 1396 
3. سیر تاریخی مسأله "اصالت" بر پایه نظریات سهروردی

صفحه 56-73

سید سجاد ساداتیزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عبدالله نیک سیرت