دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 1-186 
1. سیمای زن مدرن از دیدگاه مجلة راهنمای زندگی

صفحه 8-32

زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


4. منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه

صفحه 82-117

امیر اکبری؛ رجبعلی وثوقی مطلق؛ ام البنین رحیمی