دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1389 
5. حوزه تا جنگل مروری بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی در عصر مشروطه

دکتر امیر تیمور رفیعی؛ دکتر کیوان لؤلوئی؛ حامد کاشی‌زاده


6. درآمدی بر مطالعات فرودستان

غلامعباس ذوالفقاری؛ دکتر امیر علی نجومیان