دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، دی 1389 
1. منازعات عثمانی و صفویان در گرجستان

دکترنصرالله پورمحمدی املشی؛ سمیه انصاری


8. بررسی تاریخی فرهنگ وهنر ونژاد اقوام سکایی

دکتر نادر میرسعیدی؛ شهلا یوسف زاده چابک؛ دکتر مهرناز بهروزی