دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، فروردین 1390 
1. عوامل موثر در ظهور مزدک

دکتر علاءالدین آذری؛ دکتر امیر تیمور رفیعی؛ سمیه عباسی


3. دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان

دکتر مهدی خداپرست مشهدی؛ روح اله نظری؛ بهرام فتحی


4. "ضرورت نوسازی اقتصادی" از نگاه مطبوعات (1304-1300ه.ش)

دکتر علی اکبر خدری زاده؛ فاطمه دانش شکیب


6. بررسی حمله تیمور به هند و نقش آن در گسترش اسلام

دکتر ابوالحسن مبیّن؛ دکتر امید سپهری راد؛ عظیم جهانی بهنمیری


7. مناسبات شاهنشاهی ساسانی با اعراب بدوی (224-531م)

دکتر سیداصغر محمودآبادی؛ دکتر مصطفی پیرمرادیان؛ سمیه بختیاری