دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1390 
2. خاندان فرات و گرایش های شیعی آنان

دکتر محمد باغستانی کوزه گر؛ سارا زمانی رنجبر گرمرودی


3. نقش صلاح الدین ایوبی در جنگهای صلیبی

دکتر مصطفی پیرمرادیان؛ محمدفریدونی نسب؛ علی اصغر زنگویی فرد


4. انقلاب اسلامی در ایلام

دکتر عبدالرفیع رحیمی؛ رحیم عابدینی


6. تاثیر صنایع مسلمین بر غرب در طول جنگهای صلیبی

دکترسید اصغر محمودآبادی؛ معصومه رییسی